DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN

Bảng tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký trả nợ các học phần (học phần thay thế). Khoa đã sắp xếp thời khóa biểu theo danh sách. Sinh viên kiểm tra lại thời khóa biểu nếu có thắc mắc liên hệ văn phòng khoa để giải quyết.

Trân trọng.

DS SV TRA NO CAC HOC PHAN