Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHUẨN ĐẦU RA

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 59 / QĐ-CNTĐ-ĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra Tiếng Anh […]

Xem tiếp