Chuyên mục: Thông báo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN

Bảng tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký trả nợ các học phần (học phần thay thế). Khoa đã sắp xếp thời khóa biểu theo danh sách. Sinh viên kiểm tra lại thời khóa biểu nếu có thắc mắc liên hệ văn phòng khoa để giải quyết. Trân trọng. DS SV TRA NO CAC […]

Xem tiếp

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP – ĐỢT 2 – THÁNG 8 NĂM 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC KHOA TIẾNG ANH Số: 33  /TB-CNTĐ-TA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP. Hồ Chí Minh, ngày  09  tháng 7  năm 2018   THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 – tháng […]

Xem tiếp