DANH SÁCH SV ĐĂNG KÝ XÉT ĐIỀU KIỆN CÔNG NỢ

Danh sách sinh viên đăng ký xét điều kiện công nợ để xét tốt nghiệp đợt 2 tháng 8 năm 2017. Sinh viên nào còn thiếu công nợ nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ trước khi xét tốt nghiệp. Danh sach SV xac nhan cong no T08 2017

Trân trọng.