THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP LẦN 2 – NĂM HỌC 2016 – 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   KHOA TIẾNG ANH
Số: 42 /TB-CNTĐ-TA                           TP. Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng 6  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 – tháng 8 năm 2017

 

Căn cứ vào chương trình khung ngành Tiếng Anh bậc cao đẳng khóa 2013, 2014;

Căn cứ vào KH số 37/KH-CNTĐ-ĐT ngày 07/3/2017 của phòng Quản lý đào tạo về tổ chức xét học vụ và công nhận tốt nghiệp năm học 2016 – 2017.

Nay Khoa Tiếng Anh thông báo đến sinh viên bậc cao đẳng khóa 2013, 2014 của khoa như sau:

 1. Đối tượng xét tốt nghiệp:

Sinh viên khóa 2013, 2014 của khoa đã hoàn thành chương trình học.

 1. Thời gian nộp chứng chỉ văn bằng liên quan
 • Sinh viên có văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nộp 2 bộ(có công chứng) về văn phòng khoa Tiếng Anh để xác minh.
 • Thời gian nộp văn bằng chứng chỉ từ ngày 29/6/2017 đến ngày 10/7/2017.
 1. Thời gian nộp đơn xin xét tốt nghiệp
  • Nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại văn phòng khoa Tiếng Anh từ ngày 10/7/2017 đến 20/7/2017 (Biểu mẫu tai đây). 10_DON DE NGHI XET TOT NGHIEP
 1. Thời gian công nhận tốt nghiệp
 • Công bố danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp và nhận giải quyết những thắc mắc của sinh viên, từ ngày 31/7 – 02/8/2017
 • Thời gian họp xét tốt nghiệp: Ngày 03/8/2017
 • Thời gian công bố sinh viên tốt nghiệp đợt 2 tháng 8 năm 2017: Ngày 05/8/2017.

Lưu ý: Các trường hợp đăng ký trễ sẽ được xét tốt nghiệp trong đợt 1 năm học 2017-2018. Danh sách sinh viên đã nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp tại khoa Tiếng Anh  được cập nhật trên website:khoata.tdc.edu.vn/thongbao.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                TRƯỞNG KHOA                    

  Nơi nhận: – SV khóa 2013, 2014                                                (Đã ký)

–  Lưu VPK                               

                                                                                                Phạm Minh Trung