THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ HỘI THẢO “KỸ NĂNG LÀM BÀI THI IELTS QUỐC TẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           KHOA TIẾNG ANH                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32/TB-CNTĐ-KTA                                             Thủ Đức, ngày  14  tháng  4   năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tham dự hội thảo “Kỹ năng làm bài thi IELTS quốc tế”

 

– Căn cứ vào kế hoạch số 31/KH-CNTĐ-KTA  ngày 08 tháng 4 năm 2017 của khoa Tiếng Anh trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức về tổ chức hội thảo “Kỹ năng làm bài thi IELTS quốc tế”.

Nay Khoa Tiếng Anh thông báo đến sinh viên thuộc khoa như sau:

  1. Thời gian – địa điểm tổ chức
  • Thời gian: Lúc 7h45 Thứ 7 ngày 22 tháng 4 năm 2017
  • Địa điểm: Hội trường H
  1. Thành phần tham dự:
  • Sinh viên các lớp khóa 2014, 2015, 2016 thuộc khoa Tiếng Anh và các sinh viên khoa khác có quan tâm.

Lưu ý

  • Đây là hoạt động quan trọng của khoa, sẽ được căn cứ cộng điểm vào phiếu đánh giá kết quả rèn luyện trong học kỳ II năm học 2016 – 2017.
  • Sinh viên tham dự có điểm danh.
  • Sinh viên có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn và ý nghĩa từ ban tổ chức.

Yêu cầu: các Cố vấn học tập tích cực vận động SV tham dự và điểm danh theo đúng tinh thần thông báo này.

 

                                                                                      TRƯỞNG KHOA

                                                                                           (Đã ký)

                                                                                    Phạm Minh Trung

Nơi nhận: –  Các lớp thuộc khoa

–  Lưu VPK