THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 – THÁNG 3 NĂM 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

KHOA TIẾNG ANH

        Số: 07 /TB-CNTĐ-KTA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    TP. Hồ Chí Minh, ngày  31  tháng 01  năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 – tháng 3  năm 2018

 

Căn cứ vào chương trình khung ngành Tiếng Anh bậc cao đẳng khóa 2013, 2014;

Căn cứ vào kế hoạch số 10/KH -CNTĐ-ĐT ngày 30/01/2018 của phòng Quản lý đào tạo về xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018.

Nay Khoa Tiếng Anh thông báo đến sinh viên bậc cao đẳng khóa 2013, 2014 của khoa như sau:

 1. Đối tượng xét tốt nghiệp:

Sinh viên khóa 2013, 2014 của khoa đã hoàn thành chương trình học.

 1. Thời gian nộp chứng chỉ văn bằng liên quan
 • Sinh viên có văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nộp 2 bộ(có công chứng) về văn phòng khoa Tiếng Anh để xác minh.
 • Thời gian nộp văn bằng chứng chỉ từ ngày 01/02/2018 đến ngày 10/02/2018.
 1. Thời gian nộp đơn xin xét tốt nghiệp
  • Nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại văn phòng khoa Tiếng Anh từ ngày 01/02/2018 đến 27/02/2018.
 1. Thời gian công nhận tốt nghiệp
 • Công bố danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp và nhận giải quyết những thắc mắc của sinh viên, từ ngày 05/3 – 07/3/2018.
 • Thời gian họp xét tốt nghiệp: Ngày 08/3/2018.
 • Thời gian công bố sinh viên tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2018: Ngày 12/3/2018.

Lưu ý: Các trường hợp đăng ký trễ sẽ được xét tốt nghiệp trong đợt 2 tháng 8 năm 2018. Danh sách sinh viên đã nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp tại khoa Tiếng Anh  được cập nhật trên website:khoata.tdc.edu.vn/thongbao.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                TRƯỞNG KHOA

                                                                                          

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                 Phạm Minh Trung     

Nơi nhận:

–          Sinh viên khóa 2013, 2014

–          Lưu VPK