THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                KHOA TIẾNG ANH                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                _______                                                        ________________________

Số: 74/TB-CNTĐ-KTA                                             Thủ Đức, ngày  29  tháng  11   năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tham dự lễ tốt nghiệp năm 2017

– Căn cứ vào kế hoạch số 149/KH- CNTĐ – HC  ngày 24 tháng  11 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức về tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2017.

– Căn cứ thông báo số: 150/CNTĐ-SV ngày 29 tháng 11 năm 2017 của phòng Công tác Chính trị HSSV về việc tổ chức cho HSSV mượn lễ phục tốt nghiệp năm 2017.

Nay Khoa Tiếng Anh thông báo đến sinh viên tốt nghiệp đợt 1 và đợt 2 năm 2017 của khoa như sau:

 

 1. Thời gian – địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp
 • Thời gian: Lúc 7h30, thứ 7, ngày 23 tháng 12 năm 2017.
 • Địa điểm: Hội trường H
 1. Thành phần tham dự:
 • Sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1 và đợt 2 năm 2017.
 • Phụ huynh sinh viên
 • Cán bộ giảng viên khoa Tiếng Anh
 1. Thời gian và địa điểm đăng ký tham dự lễ:
 • Thời gian đăng ký tham dự lễ và đóng tiền mượn lễ phục từ ngày ra thông báo đến 11h00 ngày 20/12/2017 tại VPK Tiếng Anh (Phòng A204).

Buổi sáng: Từ 7h30-11h30 (từ thứ 2 đến thứ 7)

Buổi chiều: Từ 13h30 – 16h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

 1. Lễ phục
 • Nhà trường cho mượn lễ phục miễn phí, tuy nhiên sinh viên khi làm thủ tục mượn lễ phục phải tạm nộp số tiền là 300.000 đ/bộ để đảm bảo trách nhiệm trong việc bảo quản lễ phục, số tiền này sẽ được trả lại ngay sau khi sinh viên trả lễ phục đúng hạn.
 • Thời gian nhận lễ phục thứ 5 và thứ 6 ngày 21 và 22/12/2017. Từ 7h30 – 11h30 và từ 13h30 – 16h30 tại phòng Công tác chính trị HSSV (Khi đi mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân).
 • Thời gian trả lễ phục thứ 7 ngày 23/12/2017 từ 10h00 – 12h00

 

Yêu cầu: –   Sinh viên thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này, mọi sự chậm trễ Khoa Tiếng Anh không giải quyết;

 • Thủ tục nhận lễ phục chỉ giải quyết cho những bạn đã đăng ký tham dự lễ và đóng tiền mượn lễ phục tại khoa Tiếng Anh;
 • Trường hợp SV làm mất, rách, hỏng phải bồi thường theo quy định của phòng Công tác chính trị HSSV.

                                                                                                  TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

                                                                                                Phạm Minh Trung

Nơi nhận: – Sinh viên khóa 2013, 2014

– Lưu VPK