QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHUẨN ĐẦU RA

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 59 / QĐ-CNTĐ-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra Tiếng Anh
áp dụng cho các Khóa tuyển sinh năm 2014, 2015 và 2016


HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

Căn cứ Quyết định số 6426/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2015 về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của khóa tuyển sinh năm 2014 tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2015 đối với các ngành, các trình độ đào tạo tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 07 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2016 đối với các ngành, các trình độ đào tạo tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;

Căn cứ chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, cao đẳng quy định tại khung trình độ quốc gia Việt Nam ban hành theo quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 35/TB-CNTĐ-ĐT ngày 18 tháng 03 năm 2017 về kết luận của Hiệu trưởng về nội dung cuộc họp Hội đồng đào tạo về xây dựng chương trình đào tạo năm 2017;

Xét đề nghị của Trưởng các Khoa, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh chuẩn đầu ra Tiếng Anh áp dụng cho các Khóa tuyển sinh năm 2014, 2015 và 2016 cụ thể như sau:


  • Đối với ngành Tiếng Anh:
Trình độ Chuẩn đầu ra đã công bố Điều chỉnh
Trung cấp Có chứng chỉ IELTS 5.0 quốc tế hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương Có chứng chỉ IELTS 4.0 quốc tế hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương
Cao đẳng Có chứng chỉ IELTS 5.5 quốc tế hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương Có chứng chỉ IELTS 4.5 quốc tế hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương
  • Đối với các ngành khác:
Trình độ Chuẩn đầu ra đã công bố Điều chỉnh
Trung cấp Có chứng chỉ TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương Có chứng chỉ TOEIC 250 quốc tế hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương
Cao đẳng Có chứng chỉ TOEIC 450 quốc tế hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương Có chứng chỉ TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Khoa, Trưởng Phòng, Giám đốc Trung tâm và học sinh, sinh viên các Khóa tuyển sinh năm 2014, 2015 và 2016 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

–      Các Phòng/Khoa/TT;

–      Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Lý