LỊCH VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH NĂM HỌC 2018 – 2019(DỰ KIẾN)

STT Thời gian Chủ đề Giảng viên phụ trách
1 06/10/2018 New friends  Thầy Từ Văn Năm
2 27/10/2018 Group learning Thầy Lê Tấn Hùng
3 10/11/2018 Extracurriculum activities Cô Nguyễn Thị Minh Trà
4 24/11/2018 Academic life Cô Nguyễn Thị Thúy Anh
5 15/12/2018 Holiday Cô Hà Mỹ Linh
6 09/03/2019 Job Thầy Nguyễn Văn Viên
7 23/03/2019 Working abroad Cô Trần Thảo Nguyên
8 20/04/2019 Personality Cô Nguyễn Thị Kim Phú
9 04/05/2019 Career Thầy Phạm Minh Trung
10 25/05/2019 E-learning Cô Đỗ Thị Dung